Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

hdk-02.jpg 2371144c53c612dbe10276f49f1e6404
Status
2011-10-14 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

STATUS HONOROWEGO DAWCY KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

zatwierdzony Uchwałą Nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996.


Statusem Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanym w dalszym ciągu "Statusem HDK" objęci są honorowi dawcy krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy w celu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka podejmują niezbędne, bezinteresowne działania, zgodnie z podstawowymi zasadami Czerwonego Krzyża, stanowiące najpełniejsze potwierdzenie idei ludzkiego braterstwa.
Objęcie Statusem HDK osób, o których mowa w pkt. 1 następuje, gdy osoby te oddają bezinteresownie krew lub jej składniki z własnej woli, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, czy to w formie pieniężnej, czy też w naturze, które mogłoby być uznane za ekwiwalent pieniężny.

Nie są uważane za wynagrodzenie:


podawane napoje i posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników,
badanie lekarskie wykonywane u honorowego dawcy krwi w celu upewnienia się, że stan zdrowia pozwala mu na donację,
opieka nad honorowym dawcą po oddaniu przez niego krwi lub jej składników,
usprawiedliwienie ustawowych godzin nieobecności w pracy honorowego dawcy krwi bez utraty wynagrodzenia za te godziny,
przedmioty o charakterze propagandowym wręczone honorowemu dawcy krwi,
środki uzyskane z Funduszu Pomocy HDK PCK.


Przy oddawaniu i pobieraniu krwi i jej składników należy przestrzegać następujących zasad i reguł postępowania:

dobrowolność w oddawaniu krwi i jej składników bez wywierania na dawcę presji w jakiejkolwiek postaci,
przekazywanie krwi biorcy winno odbywać się anonimowo, z wyjątkiem przypadków szczególnych.

Honorowy dawca krwi powinien:


dbać o swój stan zdrowia oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia, wiedząc jakiemu celowi służy jego działalność i oddawanie krwi,
wyróżniać się postawą etyczną zasługującą na społeczne uznanie,
być rzecznikiem idei honorowego krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża,
co najmniej raz w roku bezinteresownie oddawać swoją krew lub jej składniki na rzecz anonimowego biorcy,
uprzedzać swego pracodawcę o terminie zamierzonego oddania krwi lub związanego z tym badania lekarskiego,
poinformować lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie przed pobraniem krwi o wszelkich zauważonych u siebie ujemnych zmianach w stanie zdrowia oraz chorobach przebytych w okresie poprzedzającym oddawanie krwi, a także przyjmowanych lekach,
przestrzegać przepisów dotyczących częstotliwości i ilości oddawania krwi i jej składników,
w przypadku zrzeszenia się - przestrzegać postanowień:
"Regulaminu klubów honorowych dawców krwi PCK",
przestrzegać postanowień niniejszego Statusu HDK.


Honorowemu dawcy krwi przysługują uprawnienia gwarantowane stosownymi przepisami prawnymi:

płatne, usprawiedliwione zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi - na czas i warunkach określonych odrębnymi przepisami,
posiłek regeneracyjny w dniu oddania krwi,
świadczenie zakładów opieki zdrowotnej otwartej i aptek poza kolejnością,
bezpłatne leki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zrzeszanie się w Klubach HDK PCK na zasadach określonych
w "Regulaminie klubów honorowych dawców krwi PCK",
możliwość otrzymania odznak i wyróżnień Polskiego Czerwonego Krzyża,
możliwość otrzymania odznaczeń państwowych na warunkach określonych
w "Zasadach wyróżniania i odznaczania honorowych dawców krwi PCK".

Niniejszy Status HDK opracowany został na podstawie "Kodeksu etycznego honorowego krwiodawstwa" aprobowanego przez XXIV Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża, która odbyła się w Manilii w 1981 r. oraz "Oświadczenia w sprawie etyki ochotniczego nieodpłatnego dawstwa krwi Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca" - Genewa, sierpień 1990 r.

Status niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc Status honorowego dawcy krwi zatwierdzony Uchwałą Nr 17/94 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14 maja 1994 r.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
stan_rckik.png 0757571e9420db89d7078285626a327b
akcja_2019_04.png ccce2130e9f5b2cebd6de6ad1c3b3150
logo hdk Nekla.jpg 01347100d3e858d5d59ee4c9e11d5cfc

W zorganizowanych do tej pory akcjach zgromadziliśmy
ponad 800 litrów
krwi