Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

hdk-02.jpg 7cea65d4905d1722a515ec21c460b2dd
Regulamin klubu
2011-10-14 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 REGULAMIN KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
zatwierdzony Uchwałą nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996.

ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK


KLUBY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK ZWANE W DALSZYM CIĄGU KLUBAMI HDK SĄ PODSTAWOWYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI PCK. JAKO JEDNOSTKI PODSTAWOWE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE W KAŻDYM ŚRODOWISKU (MIEJSCU ZAMIESZKANIA, PRACY, NAUKI ITP.)
Liczba honorowych dawców krwi niezbędna do zorganizowania Klubu HDK nie może być mniejsza niż 10 osób.
Klub HDK w dużym zakładzie pracy lub w środowisku za zgodą właściwego zarządu PCK może wprowadzić wewnętrzną strukturę organizacyjną klubu.
Kluby HDK wchodzą w skład struktury rejonowej PCK.
Kluby HDK, na zasadach określonych przez ZG PCK, mogą utrzymywać kontakty z honorowymi dawcami krwi za granicą.

CELE I ZADANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

PODSTAWOWYM CELEM DZIAŁANIA KLUBU HDK PCK JEST:

Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa.
Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu HDK.
Wcielanie w życie zasad .Statusu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.
Popularyzowanie zasad działania PCK.

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ KLUBU HDK PCK NALEŻY:

Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z placówkami służby krwi.
Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby.
Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe stacji i punktów krwiodawstwa.
Otaczanie należytą troską i opieką członków klubu HDK oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.
Organizowanie, w sposób uroczysty, wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom klubu (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego z odznaczeń).
Organizowanie otwartych imprez kulturalno . oświatowych i turystyczno . sportowych dla członków klubu i ich rodzin oraz sympatyków ruchu.
Integracja środowisk honorowych dawców krwi.
Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU HDK PCK

CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM KLUBU HDK MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY HONOROWY DAWCA KRWI, KTÓRY:

wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd klubu,
zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym,
ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać krwi lecz aktywnie uczestniczy w pracach klubu HDK.

CZŁONKIEM KLUBU HDK MOŻE BYĆ TAKŻE:

osoba nie oddająca krwi lecz wspierająca działalność klubu,
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK.

HONOROWY DAWCA KRWI MOŻE BYĆ CZŁONKIEM TYLKO JEDNEGO KLUBU HDK.


PRZYNALEŻNOŚĆ DO KLUBU HDK USTAJE W PRZYPADKU DOBROWOLNEGO WYSTĄPIENIA Z KLUBU LUB PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU HDK.


CZŁONEK KLUBU HDK PCK MOŻE BYĆ WYKLUCZONY Z KLUBU Z JEDNEGO Z NASTĘPUJĄCYCH POWODÓW:

nie uczestniczenia w realizacji zadań klubu,
nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów PCK.
działania na szkodę organizacji,
nie opłacania składek członkowskich więcej niż 12 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny,
pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

CZŁONEK KLUBU HDK MA PRAWO:

wybierać i być wybieranym do organów klubu i Stowarzyszenia,
uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia i ich realizacji,
nosić odznaki organizacyjne,
korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze Statutu HDK PCK.

CZŁONEK KLUBU MA OBOWIĄZEK:

przestrzegać postanowień Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża i stosować się do uchwał organów PCK
opłacać składki członkowskie PCK
prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi i prawnymi,
członek zwyczajny: stosować się do zasad Statutu HDK PCK, do regulaminu klubu,realizować uchwały zarządu klubu, a w szczególności bezinteresownie oddawać krew,
przestrzegać ogólnych zasad higieny zdrowotnej.

ORGANY KLUBU HDK PCK

ORGANAMI KLUBU HDK SĄ:

zebranie członków klubu HDK,
zarząd klubu HDK,
komisja rewizyjna.

ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU HDK:

po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi klubu HDK,
uchwala program działania klubu HDK,
wybiera prezesa i pozostałych członków zarządu klubu HDK (skład 3 . 7 osób) oraz komisję rewizyjną,
wybiera przedstawicieli na konferencję rejonową PCK.

ZARZĄD KLUBU HDK WYBIERA ZE SWEGO GRONA SEKRETARZA I SKARBNIKA, W RAZIE POTRZEBY WYBIERA WICEPREZESA.


KADENCJA ZARZĄDU KLUBU HDK TRWA 4 LATA.


JEŻELI ZARZĄD KLUBU HDK NIE WYKONUJE STATUTOWYCH OBOWIĄZKÓW, MOŻE BYĆ ZWOŁANE NADZWYCZAJNE ZEBRANIE NA PISEMNY WNIOSEK 1 LICZBY CZŁONKÓW LUB KOMISJI REWIZYJNEJ,LUB NA WNIOSEK WŁAŚCIWEGO ZARZĄDU PCK.


ZARZĄD KLUBU HDK:

wykonuje uchwały zebrania członków klubu, uchwały organów PCK wyższego stopnia oraz kieruje klubem HDK,
reprezentuje członków klubu wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych w porozumieniu z właściwym zarządem rejonowym PCK,
współpracuje z kierownictwem zakładu pracy, instytucji, urzędu, uczelni itp., przy których działa oraz placówką służby krwi,
zwołuje zebrania członków klubu,
odbywa posiedzenia według potrzeb, ale nie rzadziej niż 6 razy w roku,
może podejmować decyzje o wykluczeniu z organizacji, zgodnie z § 5 ustawy III statutu,
podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu,
prowadzi ewidencję członków klubu (kartotekę), książkę protokołów i uchwał oraz dokumentację gospodarki materiałami i funduszami HDK,
przedstawia kandydatów do odznaczeń i wyróżnień . w ramach trybu i zasad obowiązujących w PCK,
może powoływać zespoły i komisje problemowe w zależności od potrzeb.

ZARZĄD KLUBU HDK, ZGODNIE Z §11 UST 4., MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM DO ZARZĄDU REJONOWEGO O ZWOLNIENIE CZŁONKA KLUBU Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ.


PRACĄ ZARZĄDU KLUBU KIERUJE JEGO PREZES, KTÓRY:
zwołuje zebrania i przewodniczy obradom,
inicjuje i kieruje całością pracy zarządu klubu HDK,
podejmuje decyzje w imieniu zarządu klubu HDK między jego posiedzeniami, w zakresie określonym przez ten zarząd,
reprezentuje klub HDK na zewnątrz.

CZŁONEK ZARZĄDU LUB CAŁY ZARZĄD KLUBU HDK MOŻE BYĆ ZAWIESZONY W CZYNNOŚCIACH WEDŁUG ZASAD UCHWALONYCH PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ REPREZENTANTÓW.

INNE POSTANOWIENIA

KLUB HDK MA PRAWO UŻYWAĆ STEMPLA PODŁUŻNEGO O TREŚCI:


Znak PCK
Polski Czerwony Krzyż
Klub Honorowych Dawców Krwi
im.........................................
przy......................................
adres wraz z nr kodu pocztowego

CZŁONKOWIE ORGANÓW KLUBU HDK MAJĄ PRAWO UŻYWAĆ PIECZĄTEK IMIENNYCH ZATWIERDZONYCH PRZEZ ZARZĄDY REJONOWE HDK PCK.


Klub HDK:

na zasadach określonych przez Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa może:

przyjąć imię honorowe,
posiadać własny sztandar,

na zasadach określonych przez Okręgową Radę Honorowego Krwiodawstwa

posiadać własną odznakę klubową,
posiadać własny emblemat.

KLUB HDK MOŻE BYĆ WYRÓŻNIONY:

odznaczeniami Czerwonego Krzyża,
odznakami .Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK.,
odznakami honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża,
oraz innymi odznaczeniami i odznakami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZARZĄD REJONOWY PCK MOŻE UCHYLIĆ UCHWAŁĘ ZARZĄDU KLUBU HDK, JEŻELI JEST ONA NIEZGODNA Z PRAWEM, STATUTEM LUB UCHWAŁAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W ORGANIZACJI.


ROZWIĄZANIE KLUBU HDK MOŻE NASTĄPIĆ W PRZYPADKU:

uchwały zebrania członków klubu HDK,
zmniejszenia liczby członków poniżej wymaganego minimum,
braku działalności klubu HDK przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA KLUBU HDK DECYZJĘ O PRZEJĘCIU JEGO MAJĄTKU, DOKUMENTACJI I SYMBOLI PODEJMUJE ZARZĄD REJONOWY PCK.


REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM ZATWIERDZENIA. JEDNOCZEŚNIE TRACI MOC REGULAMIN ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 17/94 KRAJOWEJ RADY REPREZENTANTÓW PCK Z DNIA 14.V.1994

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
stan_rckik.png 6db2df65ba922267ea999c90feb56659
akcja_2019_04.png f206c405593ea5ca11bc675bae917052
logo hdk Nekla.jpg 0089fb30f51152b6ff2efde2ff34ef49

W zorganizowanych do tej pory akcjach zgromadziliśmy
ponad 800 litrów
krwi